Bemutatkozás

Az iskola rövid története

Iskolánk 1950-ben alakult Siófoki Állami Általános Gimnázium néven.

Ez év szeptemberében indult meg az oktatás 1 osztállyal, 46 tanulóval és 3 tanárral.  Éveken keresztül mostoha körülmények között, több épületben folyt a tanítás. A gimnáziumi oktatás mellett 1953-tól 40 éven keresztül levező tagozat is működött.

1954 szeptemberében adták át az iskola új épületét a jelenlegi helyén, 8 tanteremmel, előadótermekkel, tornateremmel, konyhával és ebédlőhelyiséggel.

1956. szeptember 29-én vette fel a gimnázium Perczel Mór nevét.

A hatvanas évek végétől a gimnáziumi oktatást szakközépiskolai és szakiskolai képzés egészítette ki:

1969-1979 valamint 1989-1998 között egészségügyi szakközépiskolai osztály,

1976-1994 között gép- és gyorsíró szakiskolai osztály is az intézmény részét képezte.

Az 1981-1984 közötti időszakban megtörtént a gimnázium épületének részleges felújítása, melynek során az iskola új épületszárnnyal bővült.

Az 1990/1991-es tanévben indult el az 5 éves magyar-német két tanítási nyelvű képzés az előkészítő, nulladik évfolyammal. Ebben az oktatási formában a jó képességű, fejlett anyanyelvi kultúrával és nyelvérzékkel rendelkező diákok magas szintű nyelvi képzésben részesülnek.

1995-tól 2011-ig évfolyamonként 4 osztályban hatféle képzésből választhattak az iskolánkba jelentkező diákok. Az 5 éves két tanítási nyelvű osztály mellett három 4 éves osztály indult: emelt szintű angol-német, illetve matematika-humán tagozat, valamint általános tantervű osztály. Napjainkban a képzési struktúra a változó kor követelményeihez és a gazdasági lehetőségekhez igazodik.

1995-tól napjainkig gimnáziumunk német nyelvi vizsgaközpont, diákjaink DSD vizsgát (Német Nyelvi Diploma) tehetnek, térítésmentesen. 1996-től 2003-ig ÖSD (Osztrák Nyelvi Diploma) nyelvvizsga megszerzésére is lehetőség volt az iskolában.

1996-tól 2003-ig a gimnázium helyet adott a Gábor Dénes Műszaki Informatikai Főiskola kihelyezett tagozatának, ebben az időszakban az iskola számítógépparkja jelentősen bővült.

1997 nyarán az iskolaépület felújítása és bővítése során, a tetőtér beépítésével és az aula kialakításával új termeket és tágas tereket hoztak létre; ennek eredményeként az oktatás egy épületbe került, és az új létesítmények a tanítás színvonalának emelését tették lehetővé.

1999 és 2007 között az érdeklődő diákok számára a 13. évfolyamon informatikai képzés folyt, mely középfokú számítástechnikai szoftverüzemeltető képzettséget adott.

A gimnázium fenntartója 1999 nyarától a Somogy Megyei Önkormányzat, 2012. január 1-től a Somogy Megyei Intézményfenntartó Központ, 2013. április 1-től a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, 2016. november 30-tól pedig a Siófoki Tankerületi Központ.

 

 

Személyi és tárgyi feltételek

A 2011/2012-es tanévben iskolánknak 513 tanulója és 37 tanára volt. Diákjaink 68 %-a Somogy megyei, de több tanulónk érkezett Fejér, Tolna és Veszprém megyéből, néhány fiatal pedig távolabbi megyékből.

Az oktatás az 1954-ben átadott, azóta többször felújított, korszerűsített és bővített épületben folyik. Az épület előtti téren hangulatos park található.

17 osztálytermet, 5 szaktantermet (számítástechnika, kémia, fizika, biológia, ének-rajz), valamint a csoportbontásnál több kisebb termet használhatnak a tanulók és a tanárok.

A tetőtérben kialakított 2 informatika-tanteremben 31 internetkapcsolattal ellátott számítógép van, 10 tanterem rendelkezik interaktív táblával, 15 osztályterem Wifi eszközökkel is lefedett.

A tetőtérben található az iskolai könyvtár is, amely több mint 23 ezer dokumentumával – köztük 710 elektronikus dokumentummal – várja a tanulni, művelődni vágyó, információkereső fiatalokat. Mellette a videoterem lehetőséget nyújt a szakmai ismeretek további elmélyítésére.

Az iskolai és egyéb rendezvények helyszínéül szolgál a közel 250 fő befogadására alkalmas aula.

A tanárok napi munkáját, a szakmai munkaközösségeken belüli együttműködést a kisebb méretű tanári irodák segítik elő, míg a hatékony közös munkát a nagy tanári szoba teszi lehetővé.

A tanulók testi fejlődését segítik az udvaron lévő sportpályák, a tornaterem és a kondicionáló terem.

Az iskolában melegítőkonyha működik, a diákok a 140 főt befogadó ebédlőben étkezhetnek.

A gimnáziumba felvett tanulók számára kollégiumi elhelyezést tudunk biztosítani a Balaton partján található városi kollégiumban.

 

 

Tartalmi tevékenység

Pedagógiai munkánk a hagyományos emberi értékekre épül, és a személyiség komplex fejlesztését célozza. Feladatunk, hogy az általános, korszerű műveltség megszerzése mellett felkészítsük a diákokat az egyetemi, főiskolai tanulmányokra és az életben való helytállásra.

Tanulóink sikeresen szerepelnek különböző országos és megyei tanulmányi, művészeti és sportversenyeken. Tudásukat és személyiségüket a kötelező tanórákon túl délutáni foglalkozásokon, felkészítőkön, szakkörökön fejleszthetik (énekkar, művészeti kör, francia és orosz szakkör).  /Versenyeredményeink az EREDMÉNYEINK menüpontban olvashatók./

Az iskolai életet hagyományos és időszaki rendezvények színesítik (Perczel-napok, Fecskeavató, Szalagavató, Alapítványi est, ünnepi megemlékezések, projekthét, kiállítások stb.).  /HÍREK menüpont/

A korszerű műveltség nélkülözhetetlen része az idegen nyelvek ismerete. Tanulóink német nyelvből költségmentes, közép- és felsőfokú, német nyelvterületen elfogadott nemzetközi nyelvvizsgát tehetnek.

A 2011/2012-es tanévben érettségiző 121 diák angol nyelvből 48 középfokú és 14 felsőfokú, német nyelvből 13 középfokú és 28 felsőfokú nyelvvizsgával hagyta el a gimnáziumot, vagyis végzős tanulóinknál a nyelvvizsga megszerzésének aránya 85 % volt.

A szaktanári munka eredményességét jelzi, hogy 12. évfolyamos diákjaink több mint fele legalább egy tantárgyból sikeres emelt szintű érettségi vizsgát is tett, ez az arány a két tanítási nyelvű osztályban 2012 júniusában 100% volt. A 121 érettségizőből 89 tanuló folytatta tanulmányait a felsőoktatásban (74 %), a legtöbben (28 fő) gazdasági szakokon, a mérnökképzésben, műszaki egyetemeken 24 fő, egészségügyi, orvosi egyetemeken 12 fő, a jogász- és bölcsészképzésben 10 fő, az informatika, a rendvédelem területén és idegen nyelvi képzésben 5-5 fő.

Iskolánk nyitott a környező világra. Tanulóinknak igyekszünk lehetőséget biztosítani a multikulturális környezetben való tanulásra, az európai együttműködésben történő részvételre, ezért a meglévő nemzetközi kapcsolatok ápolására és újak kiépítésére törekszünk.

A két tanítási nyelvű osztályok számára 1992 óta 2 német gimnáziummal tartunk fenn kapcsolatot. A 11. évfolyamon egyhetes diákcserét szervezünk a müncheni Michaeli gimnáziummal. A bochumi Ostring gimnáziumban évente 6-8 diákunk tanulhat 1 hónapon keresztül.  A német emelt szintű nyelvi osztályok Gehrden város gimnáziumával állnak kapcsolatban.

Több európai uniós projektben is részt veszünk. Az angol emelt szintű osztályok olasz gimnáziummal működtek együtt 2 éven keresztül, németül beszélő diákjaink 3 éves nemzetközi környezetvédelmi programban vettek részt, a 2012/2013-as tanévben pedig a nemzetközi kapcsolatokra épülő Comenius-program indult el.

1999 óta működik iskolánk alapítványa (Korszerű Iskoláért Alapítvány).  Támogatóink hozzájárulásait tárgyi eszközök fejlesztésére, valamint tehetséges diákjaink segítésére és iskolai programjaink finanszírozására fordítjuk. A segítő szándékot és volt diákjaink, külföldön élő tanulóink támogatását köszönjük és ezentúl is köszönettel vesszük.