Bemutatkozás

Az iskola rövid története

Iskolánk 1950-ben alakult Siófoki Állami Általános Gimnázium néven.

Ez év szeptemberében indult meg az oktatás 1 osztállyal, 46 tanulóval és 3 tanárral.  Éveken keresztül mostoha körülmények között, több épületben folyt a tanítás. A gimnáziumi oktatás mellett 1953-tól 40 éven keresztül levező tagozat is működött.

1954 szeptemberében adták át az iskola új épületét a jelenlegi helyén, 8 tanteremmel, előadótermekkel, tornateremmel, konyhával és ebédlőhelyiséggel.

1956. szeptember 29-én vette fel a gimnázium Perczel Mór nevét.

A hatvanas évek végétől a gimnáziumi oktatást szakközépiskolai és szakiskolai képzés egészítette ki:

1969-1979 valamint 1989-1998 között egészségügyi szakközépiskolai osztály,

1976-1994 között gép- és gyorsíró szakiskolai osztály is az intézmény részét képezte.

Az 1981-1984 közötti időszakban megtörtént a gimnázium épületének részleges felújítása, melynek során az iskola új épületszárnnyal bővült.

Az 1990/1991-es tanévben indult el az 5 éves magyar-német két tanítási nyelvű képzés az előkészítő, nulladik évfolyammal. Ebben az oktatási formában a jó képességű, fejlett anyanyelvi kultúrával és nyelvérzékkel rendelkező diákok magas szintű nyelvi képzésben részesülnek.

1995-tól 2011-ig évfolyamonként 4 osztályban hatféle képzésből választhattak az iskolánkba jelentkező diákok. Az 5 éves két tanítási nyelvű osztály mellett három 4 éves osztály indult: emelt szintű angol-német, illetve matematika-humán tagozat, valamint általános tantervű osztály. Napjainkban a képzési struktúra a változó kor követelményeihez és a gazdasági lehetőségekhez igazodik.

1995-tól napjainkig gimnáziumunk német nyelvi vizsgaközpont, diákjaink DSD vizsgát (Német Nyelvi Diploma) tehetnek, térítésmentesen. 1996-től 2003-ig ÖSD (Osztrák Nyelvi Diploma) nyelvvizsga megszerzésére is lehetőség volt az iskolában.

1996-tól 2003-ig a gimnázium helyet adott a Gábor Dénes Műszaki Informatikai Főiskola kihelyezett tagozatának, ebben az időszakban az iskola számítógépparkja jelentősen bővült.

1997 nyarán az iskolaépület felújítása és bővítése során, a tetőtér beépítésével és az aula kialakításával új termeket és tágas tereket hoztak létre; ennek eredményeként az oktatás egy épületbe került, és az új létesítmények a tanítás színvonalának emelését tették lehetővé.

1999 és 2007 között az érdeklődő diákok számára a 13. évfolyamon informatikai képzés folyt, mely középfokú számítástechnikai szoftverüzemeltető képzettséget adott.

1999 nyarától a gimnázium fenntartója a Somogy Megyei Önkormányzat lett.

2011. január 1-jétől a fenntartói szerepet a Somogy Megyei Intézményfenntartó Központ vette át.

 

 

Személyi és tárgyi feltételek

A 2011/2012-es tanévben iskolánknak 513 tanulója és 37 tanára volt. Diákjaink 68 %-a Somogy megyei, de több tanulónk érkezett Fejér, Tolna és Veszprém megyéből, néhány fiatal pedig távolabbi megyékből.

Az oktatás az 1954-ben átadott, azóta többször felújított, korszerűsített és bővített épületben folyik. Az épület előtti téren hangulatos park található.

17 osztálytermet, 5 szaktantermet (számítástechnika, kémia, fizika, biológia, ének-rajz), valamint a csoportbontásnál több kisebb termet használhatnak a tanulók és a tanárok.

A tetőtérben kialakított 2 informatika-tanteremben 31 internetkapcsolattal ellátott számítógép van, 10 tanterem rendelkezik interaktív táblával, 15 osztályterem Wifi eszközökkel is lefedett.

A tetőtérben található az iskolai könyvtár is, amely több mint 23 ezer dokumentumával – köztük 710 elektronikus dokumentummal – várja a tanulni, művelődni vágyó, információkereső fiatalokat. Mellette a videoterem lehetőséget nyújt a szakmai ismeretek további elmélyítésére.

Az iskolai és egyéb rendezvények helyszínéül szolgál a közel 250 fő befogadására alkalmas aula.

A tanárok napi munkáját, a szakmai munkaközösségeken belüli együttműködést a kisebb méretű tanári irodák segítik elő, míg a hatékony közös munkát a nagy tanári szoba teszi lehetővé.

A tanulók testi fejlődését segítik az udvaron lévő sportpályák, a tornaterem és a kondicionáló terem.

Az iskolában melegítőkonyha működik, a diákok a 140 főt befogadó ebédlőben étkezhetnek.

A gimnáziumba felvett tanulók számára kollégiumi elhelyezést tudunk biztosítani a Balaton partján található városi kollégiumban.

 

 

Tartalmi tevékenység

Pedagógiai munkánk a hagyományos emberi értékekre épül, és a személyiség komplex fejlesztését célozza. Feladatunk, hogy az általános, korszerű műveltség megszerzése mellett felkészítsük a diákokat az egyetemi, főiskolai tanulmányokra és az életben való helytállásra.

Tanulóink sikeresen szerepelnek különböző országos és megyei tanulmányi, művészeti és sportversenyeken. Tudásukat és személyiségüket a kötelező tanórákon túl délutáni foglalkozásokon, felkészítőkön, szakkörökön fejleszthetik (énekkar, művészeti kör, francia és orosz szakkör).  /Versenyeredményeink az EREDMÉNYEINK menüpontban olvashatók./

Az iskolai életet hagyományos és időszaki rendezvények színesítik (Perczel-napok, Fecskeavató, Szalagavató, Alapítványi est, ünnepi megemlékezések, projekthét, kiállítások stb.).  /HÍREK menüpont/

A korszerű műveltség nélkülözhetetlen része az idegen nyelvek ismerete. Tanulóink német nyelvből költségmentes, közép- és felsőfokú, német nyelvterületen elfogadott nemzetközi nyelvvizsgát tehetnek.

A 2011/2012-es tanévben érettségiző 121 diák angol nyelvből 48 középfokú és 14 felsőfokú, német nyelvből 13 középfokú és 28 felsőfokú nyelvvizsgával hagyta el a gimnáziumot, vagyis végzős tanulóinknál a nyelvvizsga megszerzésének aránya 85 % volt.

A szaktanári munka eredményességét jelzi, hogy 12. évfolyamos diákjaink több mint fele legalább egy tantárgyból sikeres emelt szintű érettségi vizsgát is tett, ez az arány a két tanítási nyelvű osztályban 2012 júniusában 100% volt. A 121 érettségizőből 89 tanuló folytatta tanulmányait a felsőoktatásban (74 %), a legtöbben (28 fő) gazdasági szakokon, a mérnökképzésben, műszaki egyetemeken 24 fő, egészségügyi, orvosi egyetemeken 12 fő, a jogász- és bölcsészképzésben 10 fő, az informatika, a rendvédelem területén és idegen nyelvi képzésben 5-5 fő.

Iskolánk nyitott a környező világra. Tanulóinknak igyekszünk lehetőséget biztosítani a multikulturális környezetben való tanulásra, az európai együttműködésben történő részvételre, ezért a meglévő nemzetközi kapcsolatok ápolására és újak kiépítésére törekszünk.

A két tanítási nyelvű osztályok számára 1992 óta 2 német gimnáziummal tartunk fenn kapcsolatot. A 11. évfolyamon egyhetes diákcserét szervezünk a müncheni Michaeli gimnáziummal. A bochumi Ostring gimnáziumban évente 6-8 diákunk tanulhat 1 hónapon keresztül.  A német emelt szintű nyelvi osztályok Gehrden város gimnáziumával állnak kapcsolatban.

Több európai uniós projektben is részt veszünk. Az angol emelt szintű osztályok olasz gimnáziummal működtek együtt 2 éven keresztül, németül beszélő diákjaink 3 éves nemzetközi környezetvédelmi programban vettek részt, a 2012/2013-as tanévben pedig a nemzetközi kapcsolatokra épülő Comenius-program indult el.

1999 óta működik iskolánk alapítványa (Korszerű Iskoláért Alapítvány).  Támogatóink hozzájárulásait tárgyi eszközök fejlesztésére, valamint tehetséges diákjaink segítésére és iskolai programjaink finanszírozására fordítjuk. A segítő szándékot és volt diákjaink, külföldön élő tanulóink támogatását köszönjük és ezentúl is köszönettel vesszük.

 

 

 

Képzések a 2012/2013-as tanévben

  1. angol emelt szintű osztály
  2. matematika/természettudományok emelt szintű osztály
  3. általános tantervű osztály
  4. német/kommunikáció-történelem emelt szintű osztály

 

 

 

Tervezett képzések a 2013/2014-es tanévre

01 kód német két tanítási nyelvű oktatás (emelt óraszámú német nyelvi oktatás, első évben matematika, magyar szintfenntartás)

02 kód angol emelt szint (emelt óraszámú angol nyelvi oktatás, 2. idegen nyelv a német)

03 kód kommunikáció és történelem (emelt óraszámú magyar- és történelemoktatás, magyar oktatása csoportbontásban)

04 kód általános tagozat

05 kód matematika emelt szint (emelt óraszámú matematikaoktatás, matematika és magyar oktatása csoportbontásban)

06 kód természettudományos szakirány (emelt óraszámú biológia-, fizika-, kémiaoktatás, e tantárgyak oktatása csoportbontásban)