Beszámoló a PÉNZ7 pénzügyi és vállalkozói témahét eseményeiről a Siófoki Perczel Mór Gimnáziumban

Címkék: Általános hírek

A 2019/20-as tanévben gimnáziumunk a minisztérium által felkínált három témahét közül PÉNZ7 témahetet választotta, mivel az elmúlt években iskolánk a fenntarthatósági és a digitális témahetekbe már becsatlakozott.

A PÉNZ7 pénzügyi és vállalkozói témahét fő célja a jövő nemzedék pénzügyi-gazdasági nevelése, vállalkozói hajlandóságának formálása, a mindennapokban előforduló pénzügyi helyzetek tudatos kezelése volt.

Ezen témakörökben szerzett ismereteik nagymértékben segíthetik őket pénzügyi területen a felelős döntések meghozatalában, és a vállalkozási ismeretek bővítése által fejleszthetik a kreatív problémamegoldás képességét.

Az idei tanévben a témahét 3 nagyobb témakört foglalt magába:

a) a pénzügyi biztonság témakörében:

- pénzügyi biztonság - biztosítások

- pénzügyi biztonság - korszerű pénzkezelés, digitális biztonság

b) vállalkozói témakörben:

- ötletből vállalkozás

Iskolánkban mindegyik téma bemutatásra került több csoportban. A legtöbben a „pénzügyi biztonság - korszerű pénzkezelés, digitális biztonság” témát dolgozták fel valamilyen formában, de a vállalkozói ismeretek bővítését célzó „ötletből vállalkozás” téma is közkedvelt volt. Az iskola tanulóinak döntő többsége részt vett a témahét keretében szervezett órákon.

 

Beszámoló a Pénz7 pénzügyi és vállalkozói témahéten végzett tevékenységekről:

A magyarórákon a pénzügyi biztonság - korszerű pénzkezelés, digitális biztonság témához kapcsolódóan a diákok szövegértés feladatlapot oldottak meg mind a négy évfolyamon, összesen tíz osztályban, illetve csoportban. A szövegértést a diákok  érdeklődéssel fogadták, mert a feladathoz olyan szöveget választottak a szaktanárok, amely több érdekes információt tartalmazott, többek között például a pénz kialakulásának történetéről.

A 11. és 12. évfolyamon érvek gyűjtésére, illetve érvelő fogalmazás megírására, valamint vitára került sor. A témák kisebb részben irodalmi olvasmányélményekhez kapcsolódtak, azokat hívták elő (11.n), nagyobb részt a diákok mindennapi életéhez köthető gyakorlatias problémákhoz. (Például: A ballagásra kapott pénzből összegyűlt nagyobb összeget otthon tartsuk vagy bankba tegyük, ha nem szándékozzuk azonnal elkölteni? - 11.c / humán, 11.b, 12.a). Ezért alkalmasak voltak a tanulók aktiválására.

A témahét tehát eredményesen kapcsolódott össze az érettségi feladattípusok gyakoroltatásával (szövegértés feladatlap, érvelő szöveg alkotása), így a szövegértés, szövegalkotás, a kommunikációs kompetencia, az érvelés, a vitakultúra fejlesztésével.

 

Az angol nyelvi órákon a korszerű pénzkezelés-digitális biztonság témakör a 12.a, a pénzügyi biztonság - biztosítások témakör a 11.a és a 12.a osztályban került megtartásra angol nyelven.

Mivel haladó angol csoportokról van szó, ezért a C1-es nyelvvizsgára készülés során már foglalkoztak ezekkel a témakörökkel az első félévben. Az órák célja részben az adott témakörök szavainak és kifejezéseinek átismétlése, valamint új kifejezések elsajátítása volt egyéni, csoportos és frontális munka keretében elvégzett feladatokkal. Az órák legsikeresebb része a vita, illetve a témakör frontális összegzése volt.

A biztosítások témáját mini-projekt formában csoportmunkában dolgozták fel. A feladathoz felhasználták a www.penz7.hu weboldalon található középiskolai feladatlapokat. A tanulóknak csoportmunkában kellett az előzetesen megadott magyar nyelvű biztosítási kötvények közül a legelőnyösebbet kiválasztani, prezentáció formájában bemutatni a választott biztosítási konstrukció célját, a biztosítási eseményeket, a biztosító társaság által ajánlott kockázatviselés előnyeit és hátrányait. Választásukat indokolni kellett, személyes példákat kellett említeni mindennapi életükből - angolul.

Ezen kívül készíteniük kellett egy informáló-reklámozó vizuális produktumot a prezentáció alátámasztására és társaik tájékoztatása céljából. 3 csoportban 3 különböző biztosítással dolgoztak: utasbiztosítás, kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás és készülékbiztosítás. Az angol nyelvű prezentációkat támogató illusztrációként a tanulók színes krétával táblarajzot / "táblaplakátot", színes filctollal prospektust és laptopon ppt reklámanyagot készítettek. A vizuális anyagok feliratait is angol nyelven készítették el.

A tanórákon megvalósult az integrált nyelvi készségfejlesztés: írás, olvasás, beszéd, hallás és fordítás (a feladatok magyar nyelven voltak megadva a honlapon). A differenciált csoportmunka a pénzügyi-tartalmi ismeretközvetítés mellett elősegítette az együttműködési, szociális, kommunikációs, prezentációs és idegen nyelvi kompetenciák fejlesztését, támogatta a kreativitást, az egymástól tanulást, az ön- és társértékelést.

A tanulók nagyon hasznosnak tartották az órai feladatot, mert olyan témákban kaptak információkat, amelyek érintik a mindennapjaikat: többségüknek van már jogosítványa, rendszeresen utaznak családjukkal Magyarországon és külföldön, és készülékbiztosításra is bármikor szükségük lehet. Az órai miniprojekt nemcsak a rendelkezésre álló piaci biztosítási lehetőségeket tudatosította bennük, hanem jó felkészülést jelentett az emelt szintű érettségire és szinten tartást C1-es nyelvvizsgatudásuk megőrzésére.

 

Az ötletből vállalkozás témához kapcsolódóan 3 angolos csoportban egy vendég előadó (Tamás Lóránt – siófoki aranyműves) tartott előadást, aki bemutatta saját vállalkozását. Az előkészítő órán a diákok elolvasták a magyar nyelvű cikket, és tanulmányozták az angol nyelvű honlapot, majd egy 5-6 perces frontális összefoglalás és véleménykifejtés, személyes tapasztalatok összegyűjtése után, a diákok kérdéseket fogalmaztak meg, amiket majd a vállalkozónak fel fognak tenni.

A diákok kora, élettapasztalata interaktívabbá vagy inkább előadássá tette az órát, de minden esetben érdekesnek és hasznosnak ítélte meg mindkét fél. A diákoknál egy fontos üzenet ért célba: a sikerhez elengedhetetlen az, hogy az ember higgyen maximálisan abban, amit csinál, tudja azt, hogy értékes az, amit csinál, Tamás Lóránt esetében a hagyományt, értéket próbálja megőrizni, a vállalkozó számára az volt a pozitívum, hogy elérte üzenetével a középiskolai korosztályt, életfilozófiáját meg tudta osztani a fiatal korosztállyal.

 

A két tanítási nyelvű osztályokban az ötletből vállalkozás, illetve részben a pénzügyi biztonság - korszerű pénzkezelés, digitális biztonság téma került bemutatásra. A német célnyelvi civilizációórán a 10. és a 12. évfolyamosok megismerkedhettek kis csoportos foglalkozás keretében a német gazdaság világhírű cégeivel (pl. VW, Bosch, Daimler-Benz), illetve a világgazdaságban betöltött szerepükkel, valamint a világgazdaság egyéb ún. ismeretlen világpiaci vezetőivel, a „hidden champions”-szekkel).

A 11. évfolyamosok egy internetes kutatás segítségével hasonlították össze a német és a magyar fiatalok költési szokásait. Megfigyelhették, hogy milyen különbségek vannak a magyar és a német diákok költési szokásai között, valamint érzékelték azt is, hogy a német viszonylat a magyarhoz képest nem is olyan drága, mint azt gondolták volna. A diákok nagyon élvezték, hogy elmélyedhettek ebben a témában is a német nyelv gyakorlása közben.

Ezen kívül a 10.n-eseknek a földrajzórák keretein belül lehetőségük nyílt arra, hogy elsajátítsák azokat az ismereteket, amelyek segítségével egy ötletből sikeres vállalkozás lehet. Ehhez a a www.penz7.hu weboldalon megadott anyagokat használták fel. Első körben meghatározták azt, hogy mi az alapprobléma, amire szeretnének megoldást találni, ebben milyen fontos szerepet játszik a kreativitás és az egyediség egy-egy termék vagy szolgáltatás létrehozásánál; második lépésként pedig felismerték a megfelelő célcsoport kiválasztásának fontosságát; harmadsorban pedig rájöttek, hogy a termék széles körben való megismertetése (marketing, reklám stb.) és az együttműködés más szolgáltatókkal is kulcsfontosságú a sikeres vállalkozáshoz.

Kis csoportokban mindenki létrehozott egy terméket, illetve szolgáltatást, melyet később bemutatott a csoport tagjainak, akik értékelték a termék piacon való eladhatóságát. Nagyon kreatív ötletek születtek. A célcsoport szinte minden esetben a fiatal korosztály volt, ami érthető is, hiszen az ő elvárásaikat ismerik a legjobban. Látszott, hogy mindenki próbál valamilyen egyedi „termékkel” előállni. A feladat elvégzése nagyban segítette a vállalkozói kompetencia, a problémamegoldó képesség, az együttműködési készség és a kritikai gondolkodás, valamint a kommunikációs készség  fejlesztését.

A magyar nyelvű földrajzórák keretein belül a 10. évfolyamon a pénzügyi biztonság - korszerű pénzkezelés, digitális biztonság témakört dolgozták fel 3 osztályban heti 2 órában.

A tanárok osztályokon belül az első órán tartottak egy selejtező fordulót a pénziránytű honlapján fellelhető anyagokat felhasználva, és a legjobb 20 tanulónak tartottak egy "évfolyam-döntőt" Kahoot vetélkedő formában. A második órában a digitális biztonság témájához kiadott központi óravázlat és ppt alapján dolgoztak. Különösen érdekelte a fiatalokat az online-cibertámadás térkép, valamint a helyes jelszó-mondat kialakítása és a feladatul  kapott email-ekről döntés. A vetélkedő nagyon tetszett a fiataloknak, hiszen a feladatok életszerűek voltak. A tanárok úgy látták, hogy - annak ellenére, hogy minden nap a digitális világban élnek, - még mindig nem figyelnek eléggé a digitális biztonságra (jelszavak, adathalászat stb.).


A végzős osztályok tanulói életvitelóra keretén belül megnéztek egy a www.penz7.hu weboldalon található videót a digitális biztonsággal kapcsolatban, majd megbeszélték a látottakat. A következő órán pedig egy 30 kérdéses Kahoot vetélkedőt tartottak.

pénz7.jpg