Pályázati felhívás: „SIÓFOK VÁROS ÖSZTÖNDÍJA” megállapítására

Címkék: Pályázatok

Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Siófok Város Ösztöndíjáról, Szakképzési Ösztöndíjáról, valamint az országos és megyei tanulmányi versenyen kiemelkedő eredmények jutalmazásáról szóló 32/2016.(XII.19.) számú önkormányzati rendelete alapján

A rendelete célja

 

Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatást biztosítson a kiemelkedő tanulmányi eredménnyel rendelkező, tehetséges siófoki bejelentett lakóhellyel rendelkező tanulóknak, akik a középiskolai vagy a felsőfokú tanulmányaik költségeinek viselésére nem, vagy csak részben képesek.

 

Pályázók köre

 

Siófok Város Ösztöndíjában (a továbbiakban: ösztöndíj) részesíthető az a tanuló, aki a pályázati felhívás közzétételének időpontjában siófoki bejelentett lakóhellyel rendelkezik és

 

a)    nappali tagozaton gimnáziumban, szakgimnáziumban, szakközépiskolában tanulmányokat folytat, és a számított tanulmányi eredménye az elbírálást megelőző félévben a 4,50-es átlagot meghaladta, vagy

 

b)   a diploma megszerzése érdekében felsőfokú oktatási intézményben, nappali tagozaton, államilag finanszírozott képzésben tanulmányokat folytat és az elbírálást megelőző félévben a számított tanulmányi átlaga a 4,20-as átlagot meghaladta.

 

Az ösztöndíj odaítélésének további feltétele, hogy a tanuló háztartásában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladhatja meg a mindenkori minimálbér nettó összegének másfélszeresét és vagyona nincs.

 

Az egy főre jutó nettó jövedelem vizsgálata során a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti fogalom-meghatározásokat kell alkalmazni.

 

Első évfolyamon tanulók esetén ösztöndíj az első tanév második félévétől állapítható meg.

 

A „Siófok Város Ösztöndíj” és „Szakképzési Ösztöndíj” iránti pályázatot is beterjesztő pályázó a választása szerinti ösztöndíjra jogosult.

Nem részesülhet ösztöndíjban

 

a) ha a tanév adott félévében, ha az azt megelőző félévben valamely tantárgyi osztályzataként elégtelen érdemjegyet kapott, vagy

 

b) az adott tanévben évfolyamismétlésre kötelezték.

 

Amennyiben a tanuló a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 58. § (4) bekezdés c), e) és f) pontjában meghatározott fegyelmi büntetés kapott jogerős határozat alapján, a határozat jogerőre emelkedésének napját magába foglaló tanévben ösztöndíjban nem részesülhet.

Tanulmányi átlag számítása

 

Gimnáziumi, szakgimnáziumi, vagy szakközépiskolai tanulmányok esetén a tanulmányi átlagba a magatartás és szorgalom osztályzatok, valamint az ének-zene, technika, rajz és testnevelés tantárgyakból kapott féléves osztályzatok kivételével valamennyi oktatott tantárgy félévi osztályzatát alapul kell venni az átlag számításánál úgy, hogy az idegen nyelvből kapott osztályzatot duplán kell számítani és a tantárgyak osztályzatának összegét kell elosztani a tantárgyak számával (hagyományos átlag számítás szabálya szerint) a tanulmányi átlag megállapításához.

 

Felsőfokú oktatási intézmény esetén valamennyi oktatott tantárgy félévi osztályzatát alapul kell venni az átlag számításánál és a figyelembe vehető tantárgyak osztályzatának összegét kell elosztani a tantárgyak számával (hagyományos átlag számítás szabálya szerint) a tanulmányi átlag megállapításához.

 

Az átlag megállapításánál a Nemzeti Erőforrás Bizottság kizárólag az oktatási intézmények által megadott adatokból, a rendeletben meghatározott módon számított átlagot veheti figyelembe, az oktatási intézmény által megadott ösztöndíj átlag vagy kreditátlag nem vehető figyelembe.

 

Siófok Város Ösztöndíj iránti pályázathoz mellékelni kell

 

a) az iskolalátogatási igazolást,

 

b) a tanulmányi eredményt tartalmazó, az egyes tanévekre vonatkozóan meghatározott tanév végi bizonyítvány vagy félévi értesítő másolatát, valamint a tanulmányi eredményt igazoló, az oktatási intézmény által kiadott dokumentumot,

 

c) a pályázati felhívás mellékletét képező pályázati adatlapot,

 

d) a jövedelmi és vagyoni körülményekre vonatkozó, a rendelet 3. melléklete szerinti nyilatkozatot, illetve azokat igazoló dokumentumokat,

 

e) egy lakcímen, háztartásban élőkről szóló igazolást.

 

A pályázat benyújtásának módja

A pályázatokat kizárólag az ösztöndíjra vonatkozó adatlap kitöltésével az önkormányzati rendeletben meghatározott mellékletekkel együtt lehet benyújtani.

 

A pályázatot Siófok Város Képviselő-testületének Nemzeti Erőforrás Bizottságához, a 8600 Siófok, Fő tér 1. címre kell benyújtani.

 

Pályázatok elbírálása

 

Az ösztöndíj odaítéléséről és összegéről átruházott hatáskörben a Nemzeti Erőforrás Bizottság dönt 2017. október 31-ig. Az ösztöndíj odaítélése tanulmányi félévre történik.

 

A döntésről az ösztöndíjban részesülő tanuló, kiskorú tanuló esetén a törvényes képviselő a választása szerint postai vagy elektronikus úton kerül értesítésre.

A pályázó a pályázatában saját jövedelmi viszonyairól és vagyoni helyzetéről, valamint a vele egy háztartásban élők jövedelmi viszonyairól köteles nyilatkozni, továbbá a jövedelmi és vagyoni adatokra vonatkozó igazolásokat a pályázat benyújtásával egyidejűleg kell becsatolnia. A jövedelem típusának megfelelő igazolást, vagy annak fénymásolatát a jövedelemről tett nyilatkozattal együtt kell beadni.

 

Az ösztöndíj folyósításáról a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik. A szeptember 1. – január 31. között, az 5 hónapra megállapított ösztöndíj egy összegben kerül átutalásra 2017. november 30. napjáig.

Az ösztöndíj a pályázó kérelme alapján a pályázatban megjelölt, a tanuló nevére vagy a törvényes képviselő nevére szóló bankszámlára történő utalással, vagy postai úton folyósítható.

 

Hiánypótlás

 

Amennyiben a pályázó hiányosan nyújtotta be a pályázatát, a pályázat kiírója hiánypótlásra szólítja fel.

A hiánypótlási felhívást a pályázó e -mail címére elektronikus levél formájában küldi.

 

Amennyiben a hiánypótlási felszólítás ellenére is hiányos az űrlap illetve a csatolt mellékletek, úgy a pályázat elbírálója értékelés nélkül elutasítja azt.

Ösztöndíj visszafizetési kötelezettség

Amennyiben a tanuló a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 58. § (4) bekezdés c), e) és f) pontjában meghatározott fegyelmi büntetés kapott jogerős határozat alapján, a már kiutalt ösztöndíjat köteles visszafizetni a fegyelmi határozat jogerőre emelkedésétől számított 8 napon belül.

 

Valótlan adatközlés esetén a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett már kiutalt ösztöndíjat a tanuló köteles visszafizetni a folyósító szerv részére az erről szóló értesítésben megjelölt határidőig a jegybanki alapkamat összegével növelten.

 

Pályázat benyújtásának részletszabályait a Siófok Város Önkormányzata Képviselő- testületének 32/2016.(XII.19.) számú önkormányzati rendelete tartalmazza!

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 04.

A pályázati felhívásban meghatározott jogvesztő benyújtási határidőt követően érkezett pályázat alapján ösztöndíj nem adható.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 31.

 

Mindkét kategória pályázati űrlapja átvehető a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálatán 2017. szeptember 22. napjától vagy Siófok Város Honlapjáról letölthető (www.siofok.hu).

A Siófok Város Ösztöndíjáról, Szakképzési Ösztöndíjáról, valamint az országos és megyei tanulmányi versenyen kiemelkedő eredmények jutalmazásáról szóló 32/2016.(XII.19.) számú önkormányzati rendelete letölthető a honlapról, valamint megismerhető a Siófoki KÖH ügyfélszolgálatán.

Pályázatok kezelése:

A pályázatokat a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal iktatja és kezeli.

 

32_2016_1219_OR_Varosi_Osztondijrendelet_20170101_tol_hat.pdf (371653 bájt)

Jövedelem nyilatkozat.pdf (144726 bájt)

SIÓFOK VÁROS ÖSZTÖNDÍJA_adatlap.pdf (216728 bájt)

Vagyonnyilatkozat.pdf (126568 bájt)