Könyvtár

A KÖNYVTÁR

„A könyvek voltak az én madaraim és madárfészkeim, háziállataim és istállóim és rétjeim; a könyvtár az egész világ tükörképe volt; s a tükörképben megvolt az eredeti minden mélysége, változatossága, váratlansága.” (Jean-Paul Sartre)

 

Az iskolai könyvtár elsődleges feladata, hogy gyűjteményével és szolgáltatásaival az iskolában folyó oktató-nevelő munkát segítse.

 

„A könyvek azért vannak, hogy megtartsák magukban a tudást, mialatt mi a fejünket valami jobbra használjuk.” (Szent-Györgyi Albert)

 

Könyvtárunk a tetőtérben található, 202 m2-es szabadpolcos teremben, 36 olvasói férőhellyel, olvasósarokkal, 2 db tanulói és 1 könyvtárosi számítógéppel.

Gyűjteményünk mintegy 23000 dokumentumból áll:

- tankönyvek, tartós tankönyvek, segédkönyvek, feladatgyűjtemények, érettségi segédanyagok, szöveggyűjtemények

- a tananyaghoz kapcsolódó ismeretközlő és szakirodalom

- pedagógiai szakirodalom

- kézikönyvek (lexikonok, enciklopédiák, monográfiák)

- nyelvkönyvek, szótárak, nyelvvizsgára felkészítő feladatgyűjtemények

- szépirodalom, kötelező és ajánlott olvasmányok

- idegen nyelvi szépirodalom, gazdag német nyelvi különgyűjtemény

- tantárgyakhoz kapcsolódó audiovizuális és elektronikus dokumentumok

- iskolatörténeti anyag

„Mindenki csak önmagát tudja kiolvasni a könyvből. A saját szerelmét, a saját emlékét és a maga tapasztalatát. (...) Mert hiába olvasol valamit, azt még a saját képzeletedben is meg kell teremtened. A te valóságodban, amely más, mint az enyém vagy bárkié. Minden olvasás: újrateremtés.” (Müller Péter)

Nyitva tartás

Minden nap:

7:55 - 10:45

11:30 - 11:40

12:25 - 14:35

 

 

„A könyv ne csak barátunk, hanem ellenfelünk is legyen: értsük meg, de vitatkozzunk is vele.” (Denis Diderot)

 

 

Könyvtárhasználati szabályzat

 

I.                   A könyvtár szolgáltatásai

 1. A könyvtár állományának egyéni és csoportos használata
 2. Kölcsönzés
 3. Könyvtári tájékoztatás
 4. Bibliográfiai szolgáltatás
 5. Előjegyzés
 6. A könyvtárban tartott tanítási órák, fakultációs foglalkozások
 7. Könyvtárbemutató órák – bejövő osztályok számára
 8. Tartós tankönyvek nyilvántartása, kölcsönzése
 9. Számítógép- és internethasználat
 10. Részvétel a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében
 11. Könyvtári rendezvények szervezése, lebonyolítása

II.                A könyvtár használata

 1. A könyvtárat az iskola tanulói, pedagógusai és technikai dolgozói ingyenesen használhatják.
 2. A könyvtár csak nyitvatartási időben vehető igénybe.
 3. A könyvtárba nyitvatartási időn túl kizárólag igazgatói engedéllyel lehet belépni.
 4. Az iskolából történő távozáskor mind a tanulóknak, mind a dolgozóknak rendezniük kell könyvtári tartozásukat.
 5. Az olvasótérbe élelmiszert bevinni nem szabad. A táskákat és a kabátokat a bejárat melletti ruhatárban kell elhelyezni.
 6. A könyvtári könyvekbe beleírni, feladatgyűjtemények feladatait írásban megoldani tilos.
 7. A csendet, a rendet és a fegyelmet minden könyvtárlátogató köteles megőrizni.

III.             Kölcsönzés

 1. Könyvtári könyvet vagy egyéb dokumentumot csak a könyvtáros tudtával, a könyvtár nyitvatartási ideje alatt szabad kölcsönözni.
 2. A kölcsönzés kölcsönző füzet vezetésével történik, amely tartalmazza a kölcsönzés dátumát, a kölcsönzött dokumentum leltári számát, szerzőjét és/vagy címét, valamint a kölcsönző aláírását.
 3. Minden tanuló csak a saját részére kölcsönözhet.
 4. A kölcsönözhető könyvek száma dokumentumtípustól függően változik, a kölcsönzési határidő rugalmas. Ha a kölcsönző a megbeszélt határidőre nem hozza vissza a könyveket, a könyvtáros az osztályfőnökhöz, majd az iskolavezetéshez fordulhat segítségért.
 5. A könyvtár állományából korlátozottan kölcsönözhető a kézikönyvtári állomány, valamint a folyóiratok, a kéziratok, az audiovizuális és az elektronikus dokumentumok.
 6. Az elveszített vagy erősen megrongált könyvet a tanuló köteles egy kifogástalan példánnyal pótolni vagy az aktuális árát megtéríteni. (3/1975. KM-PM sz. együttes rendelet 20. és 21. §)
 7. A kikölcsönzött könyveket az alsóbb évfolyamos tanulók június 10-ig kötelesek visszahozni.  Az előző tanévből tartozással rendelkező tanuló csak a tartozás rendezése után kölcsönözhet újra könyvet.
 8. A végzős diákok április 30-ig kötelesek rendezni könyvtári tartozásukat. Ballagás után csak indokolt esetben, letéti díj fizetése ellenében tarthatnak maguknál könyvtári könyvet, a szóbeli érettségiig.

IV.             Letéti állomány

 1. Az egyes szertárakba kihelyezett állandó letéti állományért az átvevő pedagógus a felelős.
 2. A letéti állomány nem kölcsönözhető.

 

„Aki kinyit tehát egy könyvet, mindenekelőtt önmagát nyitja ki. Nem az író s nem is az író által teremtett alakok fájdalmába vagy reményébe ütközik, hanem saját magáéba.” (Csoóri Sándor)